Dyskusja i wnioski w pracy licencjackiej

Pobierz

Osobno wykonana została dyskusja i wyniki - zajmują one dwa podrozdziały.Feb 18, 2021Apr 28, 2021zakończenie pracy licencjackiej.. Streszczenie w j ęz.. Wybór promotoraPodsumowanie jest jednak przede wszystkim wyciąganiem wniosków z pracy licencjackiej oraz potwierdzeniem lub zaprzeczeniem postawionych wcześniej hipotez.. Rodzaj pracy.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE MEDYCZNYM -Kierunek Pielęgniarstwo PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU .. Podsumowanie/dyskusja 5.. Cała treść pracy jest analizowaniem badanego tematu, jednak to w zakończeniu pracy stwierdzamy, jaki jest jej wynik.W pracy licencjackiej powinno zawierać ok. 250 - 300 słów i zmieścić się na jednej stronie maszynopisu.. Wykaz tabel 10.. Oczywiscie po takim zdaniu nalezy wstawic przypis, skad wziales wyniki tych badan.Poradnik - jak podzielic prace licencjacka, magisterska lub innaSpis treści jest kluczem do uporządkowania pracy dyplomowej.. Zał ączniki (aneksy) 2.. Cel, materiał i metodyka pracy III.. W ęglińska, Jak pisać prac magisterską?. Wykaz literatury (bibliografia) 15.. WYKAZ SKRÓTÓW.. Interpretacja wyników i wnioski Wnioski są adekwatne do przeprowadzonych analiz i oparte na nich.. Można też podać numer tabeli, podpis i numer strony.. Chcesz napisać dyskusję wyników i wnioski w swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej?.

Układ pracy licencjackiej: 1.

Każda przykładowa praca licencjacka od Magistra na 5 posiada wstęp zbudowany z 11 krytycznych elementów.zawrzeć wnioski z całej pracy oraz podsumowanie celowości prowadzonych badań, a także napisać o: ewentualnych możliwościach kontynuowania dalszych rozważań nad tematem pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej); zaproponować przewidywany kierunek rozwoju omawianej dziedziny lub ewentualną propozycję …4 Praca kazuistyczna/Studium przypadku wstęp cel opisu przypadku opis (dane ogólne: sytuacja rodzinna, wiek, zawód, rodzaj pracy itp.; wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, zasadnicze objawy) przebieg leczenia, dyskusja (zawierająca omówienie i komentarze) wnioski, piśmiennictwo W przypadku prac kazuistycznych warto posługiwać się procesem pielęgnowania.materiał dotyczący pisania pracy licencjackiej4.. SPIS RYCIN .Streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku polskim (wg wzoru w załączniku nr 1) Streszczenie, tytuł pracy, słowa kluczowe w języku angielskim (wg wzoru w załączniku nr 1) Spis treści Wstęp I.. Osobno wykonana została dyskusja i wyniki - zajmują one dwa podrozdziały.Chcesz napisać dyskusję i wnioski w swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej?. WYNIKI BADAŃ (lub według wymagań Promotora) DYSKUSJA.. Spis treści powinien być uporządkowany w taki sposób, aby czytelnik mógł łatwo znaleźć potrzebne mu informacje..

Wymogi merytoryczne dotyczące pracy licencjackiej.

Wnioski są .Cele, problemy (i hipotezy - w pracy oryginalnej) badawcze.. Materiał i przebieg badań.. wspominać o osobach, grupach, które przyczyniły .Wstęp jest bardzo trudny do napisania.. Wnioski 6.. Forma pracy Pracę dyplomową przedstawia się w formie drukowanej w dwóch egzemplarzach oraz w odpowiadającej jej ściśle formie elektronicznej jako plik pdf na płycie CD/DVD.. Zawarto ść rozdziałów Tytuł pracy, dane na stronie tytułowej i tytuły rozdziałów wewn ątrz pracy nie s ą zako ńczone kropk ąI.. polskim i angielskim 13.. Powinno być tak napisane, aby mogło zaistnieć jako samodzielny tekst i być zrozumiałe również dla osób nie znających dokładnie danego zagadnienia.Kryteria oceny pracy licencjackiej.. Wnioski 6.. Spis zał ączników 14.. Metody, techniki i narzędzia badawcze.. Struktura pracy licencjackiej powinna być oparta o następującą strukturę: Wprowadzenie, Prezentacja przypadku, Dyskusja, Wnioski.. Dyskusja 11.. Omówienie i dyskusja wyników IV.. W zamyśle ma on stanowi praktyczną pomoc w przygotowaniu i opracowaniu pracy dyplomowej.. Musisz pamiętać aż o 11 elementach, które powinny się w nim znaleźć.. AneksPodsumowanie pracy licencjackiej zawiera: Ogólne podsumowanie i nawiązanie do tematu Przypomnienie celu pracy, problemu głównego i hipotezy Krótkie podsumowanie poszczególnych rozdziałów Weryfikacja hipotezy Przemyślenia dotyczące wyników badań Wskazanie deficytów i perspektywy do nowych badań naukowychz pisaniem przez nich pracy dyplomowej stało się inspiracją do napisania przewodnika..

Tytuł pracy w języku angielskim.

Wnioski 12.. Do każdej ryciny należy dodać podpis.. Sprawdź przykład takiego tekstu dla badań własnych wykonanych za pomocą kwestionariusza ankiety na terenie dwóch placówek edukacyjnych.. STRUKTURA PRACY STRONA TYTUŁOWA - powinna zawierać: Nazwę uczelni i wydziału.. Ma na celu wskazanie studentom co powinni robi i jak postępowaü w toku tworzenia pracy, aby proces ten przebiegał prawidłowo, a praca uzyskała wysoką jakoś.Wybór tematu pracy licencjackiej jest nie mniej ważny niż wybór tematu innej pracy dyplomowej.. Strona tytułowa 2.. Wykaz fotografii 10.. Przegląd piśmiennictwa II.. Zakończenie 7.. Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2005.. .1.1.. Wykaz tabel 8.. Sprawdź przykład takiego tekstu dla badań własnych wykonanych za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej.. wyjaśniać, których założeń nie udało się zrealizować.. 1.3.Struktura pracy Praca licencjacka może być pracą .cele zostaly zrealizowane w trakcie pisania pracy, czyli krotko .Zakonczenie w pracy magisterskiej, w pracy licencjackiej to niezwykle wazny element.. Na szczęście wszystko opisałem w poradniku: Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej.. Objętość pracy Nie ma określonych wymogów dotyczących objętości prac dyplomowych.. Problem badawczy lub praktyczny Problem analizowany w pracy jest adekwatny ..

Imię i nazwisko autora pracy.

Użyj tytułu, aby skierować czytelnika do odpowiednich sekcji.. Tytuł pracy w języku polskim.. Wstęp 4.. Sprawdź przykład takiego tekstu dla badań własnych wykonanych za pomocą kwestionariusza ankiety na terenie dwóch placówek edukacyjnych.. W niektórych przypadkach studenci są zmuszeni wprowadzać zmiany tematyczne, a nawet zmienić temat i zakres badania, czyli zacząć pisanie pracy licencjackiej od nowa.. Załączniki (aneksy) - Kwestionariusz ankiety - tylko w przypadku pracy badawczej 12.o w pracy przyjęto jako obowiązujące określenie sformułowane przez J. Kowalskiego, który uważa, że… o w pracy przyjęto rozumienie pojęcia X zgodnie z definicją J. Kowalskiego 1 Opracowano na podstawie: M.. Spis treści 3.. WNIOSKI (ewentualnie POSTULATY) STRESZCZENIE PRACY [w j. polskim (licencjacka) i w j. angielskim (magisterska)] BIBLIOGRAFIA.. zawierać przypomnienie tematu (kilka zdań o czym była praca) wyjaśniać, jakie informacje udało się zebrać podczas omawiania tematu i realizacji badań.. Dyskusja wyników i wnioski zostały wykonane razem i przedstawione w jednym rozdziale.Dec 12, 2021Chcesz napisać dyskusję i wnioski w swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej?. Zły wybór tematu może nawet uniemożliwić oddanie pracy na czas.. Piśmiennictwo 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt