Instrukcją bhp przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin

Pobierz

ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ SUBSTANCJE CHEMICZNE Substancje chemiczne i ich mieszaniny stwarzają zagrożenie opisane szczegółowo w kartach charakterystyki.. Do jednych z najważniejszych obowiązków w pracy, jest bez wątpienia przestrzeganie przepisów BHP.. Powodują one, że możesz czuć się bezpiecznie i bez stresu oraz niepotrzebnych nerwów wykonywać swoją prace.3.. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn.. DEFINICJE.. Potencjalne zagrożenia .. Karta charakterystyki .. są to substancje i mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii:Celem wprowadzenia instrukcji jest ograniczenie ryzyka zawodowego przy pracy ze substancjami i preparatami niebezpiecznymi.. 2.wykonane z materiału niepowodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich zawartością i nieulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego się w nich materiału niebezpiecznego, wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz odpowiednio do warunków ich stosowania,Ogólne procedury bhp przy stosowaniu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym Jeżeli w zakładzie pracy stosowane są substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, należy w takim miejscu .ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych..

Rejestry związane ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin 9.2.6.

Nie spożywaj napojów i posiłków w czasie stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych.. Użytkownik (pracodawca) opracowuje zasady bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin na podstawie karty charakterystyki i oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając warunki lokalne w miejscu ich stosowania.1) substancje chemiczne zaklasyfikowane jako rakotwórcze lub mutagenne: a) kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporz ądzeniem (…)(WE) nr 1272/2008 1), b) kategorii 1 lub 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust.. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposóbwidoczny, umożliwiającyich identyfikację.. Oznakowanie opakowań z substancjami niebezpiecznymi.. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowiaWedług GHS, substancje dzielimy na 9 podgrup, w oparciu o ich właściwości fizyko-chemiczne oraz rodzaj zagrożeń jakie niesie za sobą ich stosowanie.. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznychKodeks pracy oraz rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP mówią wyraźnie: - "niedopuszczalne jest stosowanie substancji i mieszanin chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację" oraz "przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach służących do środków .prac z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami 9.2.3..

Oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin 9.2.7.

Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej .Stosowanie substancji / mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 1.. 2016 poz. 1666 z późn.. Zasady ogólne .. Celem stworzenia instrukcji jest zapobieganie zagrożeniom, mogącym występować na stanowisku pracy.Instrukcja BHP przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w wersji planszowej, na pewno okaże się jednym z elementów, które pomogą przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w Twoim zakładzie pracy.. 6.Zasady stosowania substancji niebezpiecznych i ich mieszanin §1 .. przepisach dotyczących substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów .. instrukcjami bhp, 5) zapewnić, aby używane materiały niebezpieczne były zabezpieczone przed przejęciem przez osoby niepowołane.17 Załącznik nr 6 do Zasad stosowania substancji niebezpiecznych i ich mieszanin Wzór instrukcji INSTRUKCJA BHP przy pracy z nazwa substancji niebezpiecznej lub grupy 1. z 2009 r. nr 152, poz. 1222 ze zm.) oraz zmiany wynikające z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego .1)niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego; 2)otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym oraz zaleceń jego bezpiecznego stosowania, w szczególności zawarte w karcie charakterystyki, o których mowa wNiebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny powinny być dostarczone użytkownikowi wraz z kartą charakterystyki..

Karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin 9.2.5.

Substancje chemiczne:SPIS SUBSTANCJI / MIESZANIN ORAZ KARTY CHARAKTERYSTYKI Na podstawie ustawy Kodeks pracy (t.j.. Uwagi ogólne Do wykonywania samodzielnej pracy z. nazwa substancji niebezpiecznej lub grupy w może przystąpić pracownik, który: nazwa laboratorium 1) posiada .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (t. j. w Dz.U.. należy przestrzegać ustaleń zawartych w niniejszej INSTRUKCJI BHPInstrukcja BHP przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.. Ustawa wprowadza z niezbędnymi zmianami, dotychczasowe przepisy ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.. Instrukcja BHP przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin to niezbędne ogniwo w łańcuchu bezpieczeństa każdego zakładu pracy bądź firmy.. Nie pal tytoniu w czasie stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych.. Jeżeli chcesz mieć pewność, że wszystkie czynności bądź procesy technologiczne wykonywane przez Twoich pracowników są .substancji chemicznych niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych, które pracownicy stosują, jak też na które mogą być narażeni w trakcie wykonywanej pracy..

Klasyfikacja substancji niebezpiecznych i ich mieszanin.

Stosowanie przez pracowników substancji / mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym reguluje ogólna Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji chemicznych do prac naukowych i dydaktycznych.. Oznakowanie miejsc magazynowania substancji i mieszanin niebezpiecznych.. zm.) - dalej u.s.c.m., opakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin wprowadzanych do obrotu muszą być odpowiednio oznakowane.Instrukcje BHP przy stosowaniu substancji chemicznych.. Obecność szkodliwych substancji w zakładzie pracy zobowiązuje do podjęcia skutecznych kroków w celu ochrony przed nimi.Klasyfikacja substancji niebezpiecznych i ich mieszanin Substancje niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne (ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; Dz.U.. Jest ona niezbędna w każdej firmie.. z 2016 r. poz. 1666)Zgodnie z art. 20 ust.. Każda grupa substancji posiada jeszcze wewnętrzny, bardziej szczegółowy podział i tak na przykład, gazy utleniające dodatkowo dzielą są na : Gazy utleniające, kategoria zagrożenia .KaŜdy zaistniały wypadek przy pracy naleŜy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko pracy zabezpieczyć oraz pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek W razie poŜaru zawiadomić straŜ poŜarną Substancja szkodliwa Substancja niebezpieczna dla środowiska Substancja stanowi ąca zagro Ŝenie biologiczneStosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin KODEKS PRACY Art. 221.. W opracowaniu zamieszczono dwa przykłady instrukcji postępowania z mate-riałami szkodliwymi i niebezpiecznymi, tj. materiał skażony biologicznie oraz nie-bezpieczne chemikalia.Instrukcja BHP przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w wersji elektronicznej jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich tych pracodawców, którzy cenią sobie oszczędność czasu.. Statystki wskazują, że aż 15% pracowników w Unii Europejskiej ma stały kontakt z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.Stosuj preparaty i substancje zgodnie z ich przeznaczeniem.. Informowanie - klucz do działań profilaktycznych.. Oznakowanie miejsc pracy 9.3.8 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.. z 2015 r. poz. 450) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.. Skrócony opis zagrożeń umieszczony jest na etykiecie substancji chemicznejInstrukcja BHP przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin opracowana została przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na podstawie właściwych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w oparciu o dokumentację techniczno - ruchową maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie pracy oraz dokumentację oceny ryzyka zawodowego, z .Wszystkie niebezpieczne substancje i preparaty, które występują w danym miejscu pracy muszą zostać zgłoszone do Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.. OPIS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt