Cechy zawodowe nauczyciela

Pobierz

Uczciwość.. rzetelna wiedza, dobre przygotowanie do lekcji.. (Denek 1998) opracował standardy kompetencji zawodowych nauczycieli współczesnej polskiej szkoły .Wg badacza norma ta stanowi rdzeń etyki zawodowej nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko i wobec dziecka.. Jak zaczyna mówić to ma taki specyficzny błysk w oku.. Odpowiednie podejście ma korzystny wpływ na rozwój dzieci.. Od razu po nim widać, że ma wielkie zamiłowanie do dziedziny, którą się zajmuje.. Dokonujące się przemiany społeczne narzucają określone wymagania nauczycielowi, stawiając go w nowej, wciąż zmieniającej się sytuacji, wpływają na warunki i treść jego pracy.Które z cech osobowych nauczyciela uznawane są przez uczniów za najmniej pożądane, zobrazuje zestawienie cech nauczyciela negatywnego w opinii uczniów.. Stadium przedkonwencjonalne - "wchodzenie w rolę zawodową" - polega na rozwiązywaniu problemów praktyczno-moralnych i technicznych poprzez kopiowanie (naśladowanie) tych wzorów zachowania, które uchodzą za typowe w otoczeniu nauczyciela.W zawodzie nauczyciela bardzo ważna jest osobowość oraz posiadanie pożądanych cech: Umiejętność spostrzegania istotnych faktów.. Odnoszą się również do znajomości rozwoju dzieci w celu zaspokajania ich potrzeb emocjonalnych, biologicznych i społecznych.Cechy zawodu, obowiązki i kompetencje Nauczyciel Nauczyciel-defektolog: cechy, zalety i wady, niezbędna wiedza Nauczyciel Choreograf: opis, zalety i wady zawodu Jakie cechy powinien mieć nauczyciel?zyczną, wyodrębnia trzy podstawowe grupy kompetencji zawodowych nauczycieli, a mianowicie: 1) kompetencje bazowe, 2) kompetencje ko-nieczne, 3) kompetencje pożądane..

Wyróżnia się cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

czynniki zewnętrzne, schludny .Aby pomoc nauczyciela w rozwoju ucznia była najbardziej skuteczna winien on posiadać następujące cechy: 1) autentyczność nauczyciela 2) pełna akceptacja i bezwarunkowo pozytywne nastawienie wobec ucznia 3) wrażliwe i empatyczne zrozumienie tego, co uczeń odczuwa i o co mu naprawdę chodzi Kolejna cecha osobowości nauczyciela to troskliwość.Cechą podstawową, którą powinien posiadać nauczyciel przedszkola jest łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi.. Tak wiec w budowaniu autorytetu nauczyciela, przeszkodą stają się następujące cechy: krzykliwy, surowy, groźny, niesprawiedliwy, złośliwy, podejrzliwy i nudny.Jakie są stopnie zawodowe nauczycieli?. sprawiedliwość.. 2. jest zaangażowany, zmotywowany do pracyOto kilka najczęściej wskazywanych cech u dobrego nauczyciela - wychowawcy: cierpliwość,łatwość nawiązywania kontaktów, sprawiedliwość, opanowanie, dyskrecja, zrozumienie, przestrzeganie praw uczniów,zaangażowanie w swoja pracę, uczciwość, wyrozumiałość, szczerość, poczucie humoru, mądrość,pomysłowość,tolerancja, optymizm, umiejętność słuchania i reagowania, umiejętność współpracy z uczniami.Najważniejsze cechy zawodowe Wiele zależy od nauczyciela w losie dziecka..

Podsumowując, można stwierdzić, że rola nauczyciela w perspektywie XXI wieku jest wielowymiarowa.

Zgodnie z tym postulatem Pilch wyróżnia dwa elementy zasady życzliwości do wychowanków, na których powinien opierać się nauczyciel: etyczną akceptację ucznia bez względu na jego walory oraz racjonalną, trzeźwą ocenę osoby .Do obowiązków zawodowych nauczyciela zalicza się skrupulatne wypełnianie zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych, troska zarówno o progres osobowości własnej jak i uczniowskiej, przekazywanie dzieciom wiadomości wpartych o narodowe korzenie, humanitarna edukacja wpajająca tolerancję, wolność, uczciwość i poważanie dla .Preferowane cechy osobowości nauczyciela edukacji przedszkolnej 95 rozmów z dziećmi, podczas których nie będzie jedynie pytał, ale i uważnie słuchał tego, co dane dziecko ma do powiedzenia (Karbowniczek, Kwaśniewska, Surma, 2012, s. 172).. Dotyczy sprawowania opieki nad uczniami, nauczania oraz ich wychowania.na uwagę zasługują: wewnętrzna potrzeba stawania się autorytetem, potrzeba kreowania postaw innych ludzi, niezależność, autonomia, kontaktowość, otwartość, refleksyność, decyzyjność, umiejętność podejmowania godnych kompromisów, autentyczność, empatia, szacunek, akceptacja siebie i drugiego człowieka (piotrowiak, 1999).są to cechy godne …Cech osobowościowe nauczyciela które przyczyniają się do jego powszechnego uznania, szacunku i sukcesów w pracy i budują jego autorytet to; zgodność własnego postępowania z głoszonymi ideami..

Pierwsze z nich pozwalają na porozu-mienie się nauczyciela z dziećmi, młodzieżą i współpracownikami.

Zachowania etyczne nauczycieli mogą dotyczyć nie tylko kwestii formalnych, ale również emocji.Kwaśnica wyróżnia trzy fazy na linii rozwojowej tworzącej zawód nauczyciela.. Umiejętność wiązania teorii z praktyką, Umiejętność organizowania pracy.. Wiedza przekazana przez nauczyciela pozwala dobrze opanować materiał, uzyskać wysokie oceny, pomyślnie zdać egzaminy, w przyszłości wejść na prestiżowe uczelnie, zdobywać zawody i skutecznie realizować się w życiu.Na podstawie szerokich badań wśród nauczycieli T. Malinowski wymienia dość szeroki zestaw cech: - Wiek średni, - Żywy temperament, - Nieprzeciętna osobowość, - Systematyczność dokształcania się, - Ideowość, - Zrównoważenie, spokój i opanowanie, - Wysokie walory moralne, - Silna wola, - Łagodne usposobienie, - Stanowczość i konsekwencja, - Wyrozumiałość, - Wrażliwość na krzywdę, - Miłość do dzieci, - Sumienność i obowiązkowość, - Pracowitość .Podstawową cechą różniącą współczesnego nauczyciela od dawnego jest jego twórczy udział w przemianach zachodzących w naszym społeczeństwie.. Musi je zrozumieć indywidualnie i spróbować pomóc im w przezwyciężeniu trudności.. Pilkiewicz wskazuje umiejętności, którymi powinien cechować się nauczyciel przedszkola..

W tym miejscu warto wspomnieć o następujących cechach nauczyciela: (1) Miłość do dzieci: Nauczyciel musi kochać swoich uczniów.

Empatyczny nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę opinie dzieci, często pytać je Dokładność.Nauczyciel, który jest autorytetem posiada następujące cechy: opanowanie emocjonalne, akceptacja indywidualizmu ucznia, sprawiedliwość, dobroć i kreatywność.. Poczucie sprawiedliwości.. Punktualność, Profesjonalizm.. jego szkolenie zawodowe i miejsce, które zajmuje w .Kompetencje - to cechy bycia funkcjonalnie przystosowanym do wypełniania ról i zadań, które wyłaniają się podczas działalności produkcyjnej człowieka, a wynikają z przemian w danym zawodzie i samym pracowniku oraz z przyjęcia właściwej postawy zgodnie z wiedzą, sprawnością, sądami i niezbędnymi wartościami.. Inne ważne cechy wychowawcy to: cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji.Myślę, że tutaj nie należy mówić o fazach, ale o takim stopniowym narastaniu tych dwóch symptomów - braku energii zawodowej w odniesieniu do tego, co osoba powinna zrobić jako nauczyciel i coraz większym dystansowaniu się od pracy i myśleniu: "Mnie to właściwie nie interesuje", "Nie obchodzi mnie to", "Ci uczniowie mnie nie obchodzą".Cechy osobowości nauczyciela mają głęboki wpływ na uczniów.. Należą do nich: umiejętności diagnostyczne, które dotyczą przestrzegania zasad w procesach wychowania i kształcenia.. Odpowiedzialność.. Rzetelność.. Nauczyciel mianowany a dyplomowany - czym się różnią?Pożądane cechy charakteru to między innymi: pomysłowość, konsekwencja w działaniu, empatia, odpowiedzialność, budowanie autorytetu, systematyczność, dyspozycyjność, odporność na stres, punktualność, cierpliwość, spostrzegawczość.M.. życzliwość, zrównoważenie emocjonalne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt