Wodorotlenek sodu charakterystyka

Pobierz

Identyfikator produktu WODOROTLENEK SODU r-r 30%» Sodu wodorotlenek 1/2.8 mol/l (1/2.8 N) roztwór wodny, BAKER ANALYZED, Laboratory Reagent [1310-73-2] Kategorie.. 2, H319Wodorotlenek sodu - karta charakterystyki.. Należy do grupy podstawowych surowców chemicznych, dzięki czemu znajduje zastosowanie niemal w każdej branży.. Numer katalogowy :T810953162 Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.. Skład / informacje o składnikach 3.1 Substancje Nazwa produktu / składnika Identyfikatory Zaw.. Opis produktu; Recenzje produktu (0) COA; Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu.. Strona 1 z 13.. Wybór maski oddechowej powinien być dokonany na podstawie znanego lubWodorotlenek sodu (Ług sodowy); Ług sodowy roztwór wodny 18%, 20%, 30%, 50%; Ług sodowy gatunek I, S KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Wodorotlenek sodu (Ług sodowy); Ług sodowy roztwór wodny 18%, 20%, 30%, 50%; Ług sodowy gatunek I, S: caustic soda; Sodium hydroxide (Na(OH)); Sodium hydrate; Soda lye; Lye; sodium hydroxide,Rozporządzenie 1223/2009: Sodium Hydroxide znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III, poz. 15a).. 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Wodorotlenek Sodu 10% < C < 20% (W/W) NaOH Numer artykułu: 600023 (Identipack BV) CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UFI: Nie nadający się do zastosowania.Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA:01--0000 Numer katalogowy :810981118 ..

Sodu wodorotlenek mikrogranulki CZDA Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.

Charakterystyka.. Wodorotlenek sodu IKA POL Numer katalogowy: 90 210.. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy go przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.Nazwa substancji: WODOROTLENEK SODU Wzór chemiczny: NaOH Nr CAS:1310-73-2 Nr WE: 215-185-5 Numer indeksowy 011-002-00-6 Numer rejestracji 01--xxxx Synonimy: wodorotlenek sodu, soda żrąca, soda kaustyczna 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzanesodu wodorotlenek WE: 215-185-5 CAS: 1310-73-2 Indeks: 011-002-00-6 Nr rej.. Odczynnik.. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej.. Jego maksymalne stężenie dopuszczalne do stosowania wynosi: • w produktach do usuwania skórek wokół paznokci - 5%, • w .Nazwa produktu: Sodu wodorotlenek roztwór mianowany 0,5 mol/dm3 Nr katalogowy: 810953162 Typ produktu: ciecz Wzór chemiczny: NaOH (masa cząsteczkowa: 40) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analitycznyNazwa substancji : WODOROTLENEK SODU Wzór chemiczny : NaOH Numer CAS : 1310-73-2 Oznakowanie WE : 215-185-5 Numer indeksowy : 011-002-00-6 Numer rejestracji : 01--xxxx Synonimy : wodorotlenek sodu , soda żrąca, soda kaustyczna 1.2..

Wodorotlenek sodu - szczegółowa charakterystyka substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc).

Plik PDF o rozmiarze 94.31 KB w języku polskim.. 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu : Wodorotlenek sodu na nośniku granulowany około 1,6-3 mm do .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .. To nie jest na próżno, to jest syntetyzowany w ton rocznie na świecie - 57 mln lub więcej.. Aplikacje dostępne w.. Regulamin Zgodnie z 1907/2006/EG, Artykuł 31.. Wodorotlenek sodu - karta charakterystyki Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.. Odpowiedzi z halogenów To proste substancje składające się z pierwiastków chemicznych, które odnoszą się do siódmego grupie układu okresowego.. Wodorotlenek sodu - szczegółowa charakterystyka substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc).. Bądź pierwszy i napisz recenzję.Wodorotlenek sodu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.. Czytaj więcej.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .. Odczynniki chemiczne.. W postaci płynnej jest bezbarwną, bezzapachową i niepalną cieczą zwaną ługiem sodowym.. Przemysł petrochemiczny.. właściwości fizyczne Substancja w postaci białego proszku, niekiedy bezbarwny.Karta charakterystyki..

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.Sodu wodorotlenek 0,5 mol/l (0,5N) r-r mianowany:Niedostępne.

[%] Klasyfikacja wg 1272/2008 sodu wodorotlenek WE: 214-185-5 CAS: 1310-73-2 Indeks: 011-002-00-6 Nr rej.KARTA CHARAKTERYSTYKI WODOROTLENEK SODU W GRANULKACH Data wydania 25.11.1998 Data aktualizacji:20.01.2021 Wersja PL: 8.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.. Pobierz załącznik.. Aplikacje dostępne w Regulamin Deklaracja dostępnościData wydania: 01.06.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska.. Wodorotlenek sodu jest stosowany w przemyśle naftowym.Nazwa handlowa: Wodorotlenek sodu płatki Identyfikator: 011-002-00-6 Kod towaru: 120133 Numer rejestracji REACH 01--XXXX Skład na etykietę/Inne nazwy Wodorotlenek sodu, soda kaustyczna., Nazwa i adres: Brenntag Polska Sp.z o.o ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Kożle Polska Nr telefonu: (48/77) Nr faxu: (48/77) 4721600Oczywiste jest, że wodorotlenek sodu - bardzo ważne i użyteczne w aktywności ludzkiego substancją.. Do produkcji 1 tony masy papierniczej wykorzystuje się 120 kg wodorotlenku sodu..

Aplikacje dostępne w. RegulaminWodorotlenek sodu - szczegółowa charakterystyka substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc).

2.3 Inne zagrożeniaSodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N) r-r mianowany Ochrona rąk Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Oferujemy Państwu dostawy w kanistrach, paletopojemnikach IBC (DPPL), a także luzem w autocysternie wraz z przeładunkiem do zbiornika magazynowego.. W ich lista zawiera fluor, jod, chlor, brom.9.1 informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych stan fizyczny ciecz prężność par niedostępne wygląd kolor bezbarwny gęstość par niedostępne zapach bezwonny gęstość względna niedostępne próg zapachu niedostępne rozpuszczalność w wodzie niedostępne ph 13 - 14 (5%) współczynnik podziału n-oktanol / woda …16 karta charakterysyki zgodna z wymaganiami rozporządzenia we nr 1907/2006 wodorotlenek sodu h319 działa drażniąco na oczy wyjaśnienie zwrotów r r35 powoduje poważne oparzenia objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki nds najwyższe dopuszczalne stężenie ndsch najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe vpvb (substancja) …KARTA CHARAKTERYSTYKI WODOROTLENEK SODU r-r 30% Data wydania: 19.04.2021 Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.. 1.1.Stosuje się wodorotlenek sodu w przemyśle chemicznym jako katalizator, a także w życiu codziennym, jako środek do rozwiązywania problemów zatkane przewody.. Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 .Wodorotlenek sodu używany jest na etapie rozdrabniania (usuwanie ligniny) oraz wybielania masy celulozowej, a także w procesach oczyszczania ścieków.. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANEW swojej ofercie posiadamy wodorotlenek sodu w roztworze wodnym (ług sodowy) głównie o stężeniach 30% i 50% NaOH..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt