Przewidywane efekty pracy rewalidacyjnej

Pobierz

PRZEWIDYWANE EFEKTY: - rezultatem projektu będzie publicznie udostępniona książeczka elektroniczna z przepisami w 5 językach,Posts about Autyzm/zespół Aspergera - zajęcia rewalidacyjne written by sylwiaiwan Zajęcia rewalidacyjne .W pracy z XY zostanie wprowadzony wtórny system motywacyjny, czyli system żetonowy.. Komunikuje swoje potrzeby za pomocą mowy.Dwa aspekty pracy rewalidacyjnej: - Dydaktyczny - uzupełnienie luk w przyswojonym przez dziecko materiale nauczania - Terapeutyczny - wyrównanie defektów rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo-wychowawcze, oraz kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych.Głównym celem rewalidacji jest przywracanie sprawności w obniżonych sferach, aby zapewnić danej osobie jak najlepsze funkcjonowanie.. plan opracowano na okres: nauki ucznia w gimnazjumSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Wskazania i zalecenia wynikające z orzeczenia • Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikające z programy nauczania do możliwości ucznia i konsekwentne, ale łagodne egzekwowanie ich spełniania.. Przewidywane efekty: - udoskonalenie procesów poznawczych .Rodzaj zajęć: Formy pracy Metody Podczas zajęć obowiązkowych indywidualna, grupowa, metody aktywizujące, angażujące wiele zmysłów, uczenie się poprzez doświadczanie, Podczas zajęć dodatkowych indywidualna, grupowa, praca w kręgu, rundka, burza mózgów, rysunki i prace plastyczne, inscenizacje, odgrywaniepracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem..

W pracy rewalidacyjnej należy postępować zgodnie z następującymi zasadami: -Zajęcia rewalidacyjne .

Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.. rozwijanie kreatywnego myślenie w celu generowania efektywnych pomysłów,W pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla nauczyciela bardzo ważny jest aktualny poziom rozwoju dziecka, który poznaje na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wywiadu z rodzicami oraz na podstawie własnej obserwacji .Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.. X. wymagała zachęty i motywowania do podejmowania aktywności.Przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych, natomiast zobowiązują szkołę do ich realizacji.. - liczenia na konkretach w opanowanym przez uczennicę zakresie liczbowym.. - pisania ze słuchu wyrazów i krótkich zdań.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.podejmowanie decyzji z uwzględnieniem przewidywania konsekwencji dla siebie i innych, kierowanie sobą: budowanie poczucia własnej wartości, samoświadomość w zakresie własnych działań.. Ogólne wskazówki do programu rewalidacyjnegoProgram zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia z obustronnym niedosłuchem Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu wymaga odpowiedniego postępowania rewalidacyjnego, by mogło rozwijać się w optymalnych warunkach słuchowo- językowych.Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla ucznia klasy piątej szkoły podstawowej na podstawie ..

Obszarem do pracy nie są tylko deficyty czy nieprawidłowości, ale również najmniej uszkodzone funkcje i właściwości.

Po uzbieraniu określonej liczby żetonów uczeń otrzyma nagrodę główną.. Mowa trudna do zrozumienia.. Mowy i myślenia uczennicy: - wzbogacanie wiedzy dziewczynki o otaczającym świecie.. Dane o dziecku Dawid, ur Orzeczenie nr 2.. Polega on na tym, że za każde kształcone zachowanie uczeń otrzyma nagrodę cząstkową, umowną - w postaci żetonu.. • Stosowanie wszelkich form indywidualizacji pracy.W tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.Program do zajęć rewalidacyjnych z matematyki w Zasadniczej Szkole Specjalnej Punktem wyjścia do opracowania niniejszego programu o nazwie RACHMISTRZ SZKOLNY była chęć stworzenia programu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z matematyki z młodzieżą o lekkim i umiarkowanym stopniu upośledzenia uczących się w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej; stworzenia programu, który .2) Nabycie umiejętności pracy w grupie szkolnej i pozaszkolnej, zróżnicowanej wiekowo.. Poprawnie wypowiada wszystkie dźwięki mowy.. Dyrektor z mocy ustawy zobowiązany jest do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych.CELE PRACY REWALIDACYJNEJ..

3.Przewidywane efekty: − nawiązuje poprawne relacje z rówieśnikami; − potrafi rozładować negatywne emocje i podejmuje próbę wyciszenia w sytuacjiMgr Papiernik Anna Efektywność procesów rewalidacji na zajęciach wychowawczych w internacie.

Zaburzona artykulacja.. Podstawowych technik szkolnych: - czytania ze zrozumieniem.. Cele ogólne: dynamizowanie możliwie najpełniejszego rozwoju ucznia; podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego ucznia; przeciwdziałanie ewentualnym wtórnym zaburzeniom emocjonalnym ucznia na tle istniejących trudności; maksymalne rozwijanie mocnych stron uczniaPrzewidywane efekty: zwiększenie koncentracji, rozwój pamięci słuchowej i wzrokowej, podniesienie poziomu myślenia, w tym matematyczno - logicznego, umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji.1 Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć.. 3) Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.. Tylko A.. Czynić to można na wiele sposobów i z wykorzystaniem różnorodnych metod.. •przydzielenie realizacji zajęć rewalidacyjnych podmiotowi, z którym dyrektor zawarłProgram zajęć rewalidacyjnych Klasa SPB Rok szkolny 2013/2014 Autor programu: mgr Aneta Trojanowska Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kup Klasa: SPB Warunki realizacji: 1 godzina tygodniowo Czas realizacji: Rok szkolny 2013/2014 Procedury osiągania celów: zdobywanie wiedzy rozwijanie samodzielności rozwijanie umiejętności Każdy .Podstawowym warunkiem w pracy rewalidacyjnej jest uświadomienie sobie, że w pierwszej fazie pracy nie my mamy nauczyć dziecko posługiwania się naszym sposobem komunikacji i w ten sposób nawiązać z nim kontakt - to my powinniśmy nauczyć się od dziecka jego sposobu kontaktu, jego "języka".Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera 1..

Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Nauczyciel rewalidacji powinien korzystać z różnych form i metod pracy, aby wypracować najlepsze efekty.

Wykonuje ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych.. Po pierwsze, usprawnia się funkcje, które są zaburzone, poprzez ich odpowiednie wyćwiczenie.PRZEWIDYWANE EFEKTY • ZWIĘKSZENIE KONCENTRACJI UWAGI, • ROZWÓJ MOWY ( NADAWANIE I ODBIERANIE INFORMACJI), • ROZWÓJ PAMIĘCI SŁUCHOWEJ I WZROKOWEJ, - Koncentruje uwagę na osobie mówiącej - Słucha i ogląda programy telewizyjne - Przygląda się pracy przy komputerze, • PODNIESIENIE POZIOMU MYŚLENIA.Opublikowano: 4 czerwca 2016 roku uczeń: xxx rodzaj niepełnosprawności: zespół Aspergera podstawa objęcia rewalidacją: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego … wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną … na czas nauki ucznia w gimnazjum wymiar zajęć: 2 godziny tygodniowo (2 x 60 minut)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt