Moc i moment elektromagnetyczny maszyny indukcyjnej

Pobierz

W obu metodach podstawą obliczeń są zarejestrowane wartości chwilowe napięć i prądów stojana silnika.Dla wybranych modeli maszyn indukcyjnych o przewodzącym, ekscentrycznie osadzonym bądź niesymetrycznym wirniku określono moment permeancyjny, jak i całkowity moment elektromagnetyczny.. Mały współczynnik mocy wskazuje, że silnik przy biegu jałowym pobiera z sieci niemal wyłącznie moc bierną indukcyjną.Moment elektromagnetyczny dostosowuje się do momentu mechanicznego, czemu odpowiadają zmiany prędkości kątowej.. Popodłączeniu uzwojenia stojana do sie- ci zasilającej, wirnik zaczyna obracać się w kierunku wirowania pola magnetycznego.. Ustalona prędkość ( poślizg) wirnika silnika indukcyjnego jest, zatem zależna od momentu użytecznego M obciążenia wirnika, od strat tarcia i wentylacji rMm oraz od warunków zasilania silnika.M - moment elektromagnetyczny, Mobc - moment obciążenia (mechaniczny), W miarę zwiększania prędkości obrotowej wirnika prędkość pola wirującego względem wirnika zacznie się zmniejszać.. {¿A +iB+ic) , (19 .Prąd jałowy w typowych maszynach indukcyjnych przy zasilaniu napięciem znamionowym wynosi: a współczynnik mocy przy biegu jałowym Prąd jałowy w stosunku do prądu znamionowego jest znacznie większy niż w transformatorach.. Łączy cechy przekładni magnetycznych z magnesamiBudowa transformatorów dużych i małych mocy..

Moment elektromagnetyczny, w ...4.4.

Energia pola magnetycznego jest energi ą wewn ętrzn ą maszyny, gdy ż przetwornik nie ma mo żliwo ści wymiany tej energii z otoczeniem.. Równania maszyn asynchronicznych wyrażone za pomocą fazorów przestrzennych 105 .. Moment elektromagnetyczny możemy również obliczyć znając moc mechaniczną i prędkość obrotową wirnika.Moment elektromagnetyczny wytwarzany w maszynach elektrycznych wirujących oblicza się jako: a. pochodną energii pola magnetycznego w maszynie względem czasu b. pochodną cząstkową energii pola magnetycznego w maszynie względem kąta położenia wirnika c. pochodną cząstkową koenergii pola magnetycznego w maszynie względem kąta położenia wirnika d.Moment elektromagnetyczny silników indukcyjnych powstaje przy prędkościach innych niż prędkość synchroniczna - dlatego maszyny te nazywa się asynchronicznymi.. Indukcja elektromagnetyczna to pojęcie, które każde z nas musiało poznać w szkole na lekcjach fizyki.. Na podstawie wyprowadzonych zależności obliczono przebiegi poszczególnych składowych momentu zarówno przy pracy silnikowej, jak i generatorowej.. Przepływ prądu w polu magnetycznym powoduje powstanie siły elektrodynamicznej (patrz zjawisko powstawania siły elektrodynamicznej) działającej stycznie do obwodu wirnika, a zatem powstaje także moment elektromagnetyczny.Podstawowym stanem pracy maszyny indukcyjnej jestpraca silnikowa..

a) b) Rys. 1.1.Moment elektromagnetyczny 105 7.3.

Moment permeancyjny określa niepożądaną składową momentu elektromagnetycznego powstającą wskutek niesymetrii wirnika.wału (sprz ęgło) "m".. Zjawisko indukcji jest wykorzystywane dziś .. (16) Moment elektromagnetyczny, wytworzony w maszynie indukcyjnej jest zatem równy: s P P s P s P M s cu s i s M i eZ Z Z Z 2 (1 ) (1 ) ' (17) Schemat zastępczy maszyny klatkowej ma identyczną postać jak dla maszyny pierścieniowej.13.Związek mocv i momentu w maszynie indukcyjnej: Moc idealna maszyny jest wyrażona zależnością.. Przy s < 0, czyli przy n > wirnik wiruje w kierunku wirowania pola magnetycznego pod wplywem momentu zewnetrznego z predkošcia nadsynchronicznQ.. Moc i moment obrotowy maszyny synchronicznej Moc czynna wydawana przez prądnicę (lub pobierana przez silnik), przy założeniu, że rezystancja uzwojenia twornika równa się zero, jest określona zależnością: P = m U I cosφ.. Moc i moment obrotowy maszyny synchronicznej Moc czynna wydawana przez prądnicę (lub pobierana przez silnik), przy założeniu, że rezystancja uzwojenia twornika równa się zero, jest określona zależnością: P = m U I cosφ gdzie: - m - liczba faz; - U - napięcie fazowe; - I - prąd fazowy.. Analiza pracy transformatora w stanie jałowym obciążenia i zwarcia.SPIS TRE3CI 7 11.8.13..

Mocy tej odpowiada moment elektromagnetyczny.

Dane znamiono- we badanej jednofazowej maszyny indukcyjnej z pomocniczym uzwojeniem konden- satorowym zamieszczono w tabeli 1. .. Wrocław ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY PRZY CZĘŚCIOWYM ZASILANIU UZWOJENIA STOJANA PART WINDING STARTING .. moment elektromagnetyczny, procesor sygnałowy, odtwarzanie w czasie .W pracy przedstawiono wyprowadzenie składowych momentu elektromagnetycznego generowanego w maszynie indukcyjnej, której stojan i wirnik zasilane są z niezależnych źródeł napięcia.. Kontrola prawidłowości połączenia początków i końców uzwojeń.. 485 11.8.14.. Kontrola połączenia początków i końców uzwojeń dla właściwego Wywoła to zmniejszenie wartości SEM indukowanej i prądu w prętach wirnika oraz zmniejszenie momentu elektromagnetycznego.Moment elektromagnetyczny M e jest proporcjonalny do wartości prądu i Moment elektromagnetyczny w maszynie prądu stałego 16 Menl 1 l2Bi Moment elektromagnetyczny M e jest proporcjonalny do wartości prądu i ilości zwojów n Moment elektromagnetyczny w maszynie prądu stałego 17 K l l B K dt d e d / dt ( l l B ) b b R r 1 2 1 2 Z T I(1.8) Podobnie jak w przypadku napięcia indukowanego w tworniku, wartość wypadkową momentu elektromagnetycznego można wyznaczyć z zależności: / Ø L Ã Þ Ü @ 5 / Ø Ü L Ã Þ Ü @ 5 $ Ü E ç H & L Ã I Ü Þ Ü @ 5 E ç L GI E ç ~ í X õ (1.9) Przy pracy maszyny jako generatora działanie komutatora można porównać do wielofazowego prostownika.Instytut Maszyn i Urządzeń Klektryoznyoh Politeohniki Śląskiej PARAMETRY ELEKTROMAGNETYCZNE MASZYNY INDUKCYJNEJ 0 WIRNIKU GŁĄBOKOŻŁOBKOWYM Z PRĘTAMI KLINOWYMI Streszczanie..

Parametry eksploatacyjne badanej maszyny Table 1.Moment uŜyteczny moŜna wyznaczyć jako: MuŜ =Me −∆Mm(4) 3.

Przedstawiono metodę wyznaczania parametrów elek­ tromagnetycznych o sohemaole zastępczym maszyny indukoyjnej o wir­ niku giębokoZlobkowym z prętami klinowymi.Kondensator ten po- przez szeregowe włączenie z uzwojeniem pomocniczym stojana pozwala uzyskać moment rozruchowy, a także poprawia warunki pracy znamionowej.. (patrz zjawisko indukcji elektromagnetycznej).. Obliczenia zostały przeprowadzone dla maszyny o mocy 10 .przemiennika momentu, który jest w założeniu przekładnią magnetyczną o zmiennym przełożeniu kinematycznym i dynamicznym, wykorzystującą do przeniesienia napędu zjawisko indukcji napięcia i momentu elektromagnety-cznego w przewodniku w zmiennym polu magnetycznym.. gdzie: m - liczba faz; U - napięcie fazowe, w V; I - prąd fazowy, w A.. Nie jest to wiedza akademicka, lecz szkolna.. Moc elektryczna (dostarczana) Ps i moc mechaniczna (odbierana) Pm ulegaj ą przemianie elektromechanicznej za po średnictwem pola magnetycznego.. Ocena wiarygodności pośredniego po- miaru momentu uŜytecznego W maszynach indukcyjnych duŜej mocy (od 100kW do kilku MW), na napięcie 6kV skład- niki poszczególnych strat są stosunkowo nie- wielkie w porównaniu z mocą pobraną przez silnik.Jest to zakres pracy hamulcowej maszyny indukcyjnej.. Moment elektromagnetyczny zmienia znak, moc elektromagnetyczna zmienia kierunek przeplywu i plynie od wirnika do stojana.w obwodzie stojana maszyny indukcyjnej można wyznaczyć jako odpowiednie składowe mocy zespolonej: (12) (13) Wyznaczając z zależności (3) i (5) wektory przestrzenne napięcia i prądu stojana oraz zakładając stałą wartość modu- łu wektora przestrzennego strumienia skojarzonego stojana Ψ s (dΨ smoment elektromagnetyczny wynikającą z modelu matematycznego monoharmonicznej maszyny indukcyjnej, natomiast w drugiej metodzie wykorzystano uproszczony bilans chwilowej mocy czynnej stojana maszyny.. Pomiarowe wyznaczenie charakterystyk statycznych maszyny .. maszyny indukcyjnej na podstawie wyników pomiaru przebiegów dynamicznych 138Download "PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI WEKTOROWYCH METOD REGULACJI MOMENTU I STRUMIENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ (DTC I FOC)" Download Document.. Po ustaleniu prędkości obrotowej maszyna pracuje jakosilnik, zaś moc elektryczna pobierana -14.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt